Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 2 3
Гаралт
1 3
Оролт
4
6 5 6 7
Гаралт
2 3