Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
1 3
4 5
6 7
3 1 4 7
2 4 5
1 8
Гаралт
3
1
0