Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
50 50 50
Гаралт
7
Оролт
1 1
100
Гаралт
1
Оролт
2 1
100 100
Гаралт
2
Оролт
3 3
0 0 0
Гаралт
1

Тэмдэглэл