Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1 1
1 2 1
Гаралт
1
Оролт
4 3 1
1 1 1 1
Гаралт
1
Оролт
3 1 2
2 2 2
Гаралт
0
Оролт
8 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2
Гаралт
4

Тэмдэглэл