Жишээ тэстүүд

Оролт
2 1
2 1
2
Гаралт
3
Оролт
2 1
2 1
10
Гаралт
-5

Тэмдэглэл