Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2
1 2
2 3
Гаралт
5
Оролт
100 3
1 2
2 1
3 1
Гаралт
4
Оролт
1 2
1 1
2 100
Гаралт
100

Тэмдэглэл