Жишээ тэстүүд

Оролт
5 3 1
1 2 3 2 1
1 2 3
Гаралт
2
1 3
Оролт
6 3 2
1 3 2 2 3 1
1 2 3
Гаралт
2
1 2