Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
10 8 1
2 7 1
Гаралт
18
Оролт
5 3
4 4 4 4 4
2 2 2 2 2
Гаралт
-1

Тэмдэглэл