Жишээ тэстүүд

Оролт
6 2
3 2 1 6 5 4
Гаралт
1
Оролт
10 5
1 3 5 7 9 9 4 1 8 5
Гаралт
3

Тэмдэглэл