Жишээ тэстүүд

Оролт
10
1 2 3 5 8 13 21 34 55 89
Гаралт
10
Оролт
5
1 1 1 1 1
Гаралт
2