Жишээ тэстүүд

Оролт
10
Гаралт
16 18 24 27 36 48 54 72 108 144