Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
1 3 10
Гаралт
4 3
Оролт
3 5
1 2 3
Гаралт
6 2
Оролт
10 10000
10000 9999 1 10000 10000 10000 1 2 3 4
Гаралт
50010 6

Тэмдэглэл