Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 10
5 5
7 6
Гаралт
2 3
Оролт
4 5 2
8 1 1 2
6 3 7 5 2
Гаралт
3 8

Тэмдэглэл