Жишээ тэстүүд

Оролт
7 3
1 2 6 1 1 7 1
Гаралт
3

Тэмдэглэл