Жишээ тэстүүд

Оролт
9 6 2 2
1 2 2
3 2 1
4 6 20
1 3 8
7 8 3
5 7 2
Гаралт
YES
9 5
1 9
Оролт
2 0 1 2
Гаралт
NO
Оролт
2 0 0 2
Гаралт
YES

Тэмдэглэл