Жишээ тэстүүд

Оролт
5
4 0 3 1 2
Гаралт
3 2
Оролт
5
1 2 3 4 0
Гаралт
3 4

Тэмдэглэл