Жишээ тэстүүд

Оролт
2
........
........
......#.
K..##..#
.......#
...##..#
......#.
K.......

........
........
..#.....
..#..#..
..####..
...##...
........
....K#K#
Гаралт
YES
NO

Тэмдэглэл