Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2
Гаралт
2 4 3 1
Оролт
1 1
Гаралт
-1

Тэмдэглэл