Жишээ тэстүүд

Оролт
2 4
Гаралт
1 3
3 1
Оролт
4 7
Гаралт
2 1 0 4
4 0 2 1
1 3 3 0
0 3 2 2

Тэмдэглэл