Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 7
2
5
Гаралт
3
Оролт
1 2 7
2
2 4
Гаралт
3
Оролт
2 1 7
1 6
2
Гаралт
1
Оролт
2 1 7
1 6
5
Гаралт
2