Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
yz
Гаралт
26
Оролт
2 3
yx
Гаралт
2
Оролт
4 7
abcd
Гаралт
21962