Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2
4 7 4 7 4
Гаралт
0
Оролт
3 1
-100 0 100
Гаралт
100
Оролт
6 3
1 2 3 7 8 9
Гаралт
1

Тэмдэглэл