Жишээ тэстүүд

Оролт
10 2
1 1
1 2
2 1
2 2
1 3
2 3
3 1
3 2
3 3
4 3
Гаралт
-
+
+
-
-
+
-
+
+
+