Жишээ тэстүүд

Оролт
2
40 10 50
60 20 30
Гаралт
70.00000000
Оролт
3
50 30 80
35 25 70
40 10 90
Гаралт
55.00000000