Жишээ тэстүүд

Оролт
2 3
.*
..
Гаралт
.*******
..******
.*.*****
....****
.***.***
..**..**
.*.*.*.*
........
Оролт
3 2
.*.
***
.*.
Гаралт
.*.***.*.
*********
.*.***.*.
*********
*********
*********
.*.***.*.
*********
.*.***.*.