Жишээ тэстүүд

Оролт
5
4 6 9 3 6
Гаралт
1 3
2 
Оролт
5
1 3 5 7 9
Гаралт
1 4
1 
Оролт
5
2 3 5 7 11
Гаралт
5 0
1 2 3 4 5 

Тэмдэглэл