Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
2 2
Гаралт
8
Оролт
3 3
1 2 3
Гаралт
27
Оролт
2 2
29 29
Гаралт
73741817
Оролт
4 5
0 0 0 0
Гаралт
1

Тэмдэглэл