Жишээ тэстүүд

Оролт
1 0
Гаралт
1 2
Оролт
2 1
Гаралт
3 2 1 4
Оролт
4 0
Гаралт
2 7 4 6 1 3 5 8

Тэмдэглэл