Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
0 0 0
0 1 0
0 0 0
Гаралт
4
Оролт
4 3
0 0 0
0 0 1
1 0 0
0 0 0
Гаралт
2

Тэмдэглэл