Жишээ тэстүүд

Оролт
10
0
1
0
1
2
0
1
2
3
0
Гаралт
0
pushStack
1 popStack
pushStack
pushQueue
2 popStack popQueue
pushStack
pushQueue
pushFront
3 popStack popQueue popFront
Оролт
4
1
2
3
0
Гаралт
pushStack
pushQueue
pushFront
3 popStack popQueue popFront