Жишээ тэстүүд

Оролт
5
3 4 3 2 1
6 8
Гаралт
3
Оролт
5
0 3 3 4 2
3 10
Гаралт
4
Оролт
2
2 5
3 6
Гаралт
0

Тэмдэглэл