Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 2 2 4 3
Гаралт
2
Оролт
3
4 1 1
Гаралт
2
Оролт
4
0 3 0 4
Гаралт
0