Жишээ тэстүүд

Оролт
1 3 7 19
2 3
2 5
4 4 4
Гаралт
12
Оролт
4 3 2 1
1 3
798
1 2 3
Гаралт
1
Оролт
100 100 8 100
3 5
7 94 12
100 1 47 0 42
Гаралт
16

Тэмдэглэл