Жишээ тэстүүд

Оролт
4 5
3 1
3 3
4 1
4 3
4 4
Гаралт
10
Оролт
7 11
2 2
3 1
4 3
5 1
5 2
5 5
6 4
7 2
7 3
7 4
7 5
Гаралт
26

Тэмдэглэл