Жишээ тэстүүд

Оролт
MFM
Гаралт
1
Оролт
MMFF
Гаралт
3
Оролт
FFMMM
Гаралт
0

Тэмдэглэл