Жишээ тэстүүд

Оролт
1
2
Гаралт
1
2 0
Оролт
8
1 2 1 3 1 2 1 5
Гаралт
4
1 2
2 4
3 0
5 0

Тэмдэглэл