Жишээ тэстүүд

Оролт
4
5 0 5 0
Гаралт
0
Оролт
11
5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5
Гаралт
5555555550

Тэмдэглэл