Жишээ тэстүүд

Оролт
2
2 1
Гаралт
0
Оролт
9
-2 0 -1 0 -1 2 1 0 -1
Гаралт
6