Жишээ тэстүүд

Оролт
2 6
1 2
2 1
Гаралт
12
Оролт
1 10000000
2
3
Гаралт
25000000

Тэмдэглэл