Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 2
Гаралт
0.000000
Оролт
5
3 5 2 4 1
Гаралт
13.000000

Тэмдэглэл