Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0.000 0.500 0.750 1.000 2.000 3.000
Гаралт
0.250
Оролт
3
4469.000 6526.000 4864.000 9356.383 7490.000 995.896
Гаралт
0.279

Тэмдэглэл