Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2 2
1 2
Гаралт
1 3
2 3
Оролт
3 3 2
1 2
Гаралт
-1