Жишээ тэстүүд

Оролт
5
0 0 0 0 1
0 1 2 3 4
Гаралт
5
1 2 3 4 5
Оролт
5
0 0 1 0 1
0 1 2 2 4
Гаралт
2
4 5
Оролт
4
1 0 0 0
2 3 4 2
Гаралт
1
1