Жишээ тэстүүд

Оролт
3 6
4 5 2
8 9 6 10 7 11
Гаралт
5
Оролт
3 1
3 4 5
6
Гаралт
-1