Жишээ тэстүүд

Оролт
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
Гаралт
55555
Оролт
2
9 11 1 12 5 8 9 10 6
Гаралт
33
Оролт
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Гаралт
-1