Жишээ тэстүүд

Оролт
4 5
.....
.###.
.###.
.....
Гаралт
1
Оролт
2 3
...
...
Гаралт
1