Жишээ тэстүүд

Оролт
6
0 0 12 13 5 6
1 2
1 3
1 4
2 5
2 6
Гаралт
6