Жишээ тэстүүд

Оролт
3
3 2 2
Гаралт
4
Оролт
4
2 2 2 2
Гаралт
3

Тэмдэглэл