Жишээ тэстүүд

Оролт
5
100 -100 50 0 -50
Гаралт
100 -50 0 50 -100 

Тэмдэглэл