Жишээ тэстүүд

Оролт
3
3 4 5
30 17
Гаралт
6
Оролт
3
5 6 7
1000 200
Гаралт
206